Bill Gates, Kızının Fakir Bir Adamla Evlenmesine Neden İzin Vermiyor?

Birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yatırım ve finans konferansında; Bill Gates konuşmacılardan biriydi ve soru-cevap sırasında Biri herkesi güldüren bir soru sordu.

Soru, dünyanın en zengin adamı olan kızının fakir bir adamla evlenmesini kabul edip edemeyeceğiydi. Bill Gates’in yanıtı hayatımı alt üst etti;

--

--

AHMEDOĞLU — Writing about Defence and Technology | Autonomous Systems | AI | Data Science | Project Management | Learnerning | Turkey

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Epictetusa

Epictetusa

AHMEDOĞLU — Writing about Defence and Technology | Autonomous Systems | AI | Data Science | Project Management | Learnerning | Turkey