Sokak Yemek Arabaları “Agile” Mi Çalışıyor?

İki gün önce, bir sokak yemeği arabasında durdum. Sadece bir yemek istedim (karaciğer). Ama bana gelenler şuydu (ekmek + ciğer + turşu + soğan + bir bardak su). Siparişlerin verilme şekli, siparişin zaman çizelgesiyle mükemmel bir uyum içindeydi.

Önce ekmeği, ardından ciğer, turşu ve soğanı aldım. Daha sonra, benim de onayladığım patatesleri önerdi arabadaki amca.

--

--

AHMEDOĞLU — Writing about Defence and Technology | Autonomous Systems | AI | Data Science | Project Management | Learnerning | Turkey

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Epictetusa

Epictetusa

AHMEDOĞLU — Writing about Defence and Technology | Autonomous Systems | AI | Data Science | Project Management | Learnerning | Turkey